Årsmöte Torsdag 9 mars

Kallelse och dagordning Årsmöte
Västra frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

Årsmöte

Torsdag 9 mars kl 18 i Frilansarnas lokal
Var: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA 170306 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.
Efteråt bjuder klubben på middag på resturang Krakow.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 1 april, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Västra_Budget 2017 Västra_Ek redovisning 2016 Västra_verksamhetsberättelse2016 Västra_verksamhetsplan 2017