Årsmöte

Torsdag 18 januari kl 18 på Göteborgs litteraturhus

Var: Lagerhuset, Heurlins plats 1

OSA 180116 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.

Efteråt bjuder klubben på middag på Restaurang Maharani, 1:a Långgatan.

Årsmötet hålls i år redan i januari. Detta för att Frilans riks årsmöte är tidigarelagt pga Journalistkongressen 2018.

Möteshandlingar kommer finnas på Västra frilansklubbens hemsida senast 1 vecka före mötet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 13 februari, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2017_KLAR

Verksamhetsplan 2018_KLAR

Resultat_Västra 2017

Resultat_Spår In 2017

Budget 2018