Handlingar till årsmötet

Om en vecka är det dags för Västra Frilansklubbens årsmöte på Litteraturhuset i Göteborg. Vi samlas från kl 17.30, mötet startar kl 18.00. Efter mötet bjuds deltagarna på middag på en närliggande restaurang.

Dagordningen ser ut som följer:

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§4 Mötets behöriga utlysande

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§6 Styrelsens bokslut

§7 Revisorns berättelse

§8 Styrelsens ansvarsfrihet

§9 Val av ordföranden och styrelse

§10 Val av firmatecknare

§11 Styrelsens arvodering

§12 Val av revisor och revisorssuppleant

§13 Val av valberedning

§14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§15 Styrelsens förslag till budget

§16 Fastställande av medlemsavgift

§17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 25 mars, samt suppleanter

§19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

 

Handlingar för mötet:
Verksamhetsberättelse 2018 Västra Frilans
Balansräkning 2019-02-20
Verksamhetsplan 2019 Västra frilans
Budget Västra Frilansklubben 2019

Varmt välkomna!

/Styrelsen