Nyhetsbrev nr 1 2015

Kallelse och dagordning Årsmöte
Västra frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet

När: tisdagen den 24 februari 2015, klockan 18-20. Efteråt bjuder klubben på middag.
Var: Frilansarna, Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA; 150223 till Susanne Lj Westergren ordförande susanne.westergren@gmal.com

 § 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
§ 4 Mötets behöriga utlysande
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Styrelsens bokslut
§ 7 Revisorns berättelse
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 9 Val av ordföranden och styrelse
§ 10 Val av firmatecknare
§ 11 Styrelsens arvodering
§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan
§ 15 Styrelsens förslag till budget
§ 16 Fastställande av medlemsavgift
§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet
§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 24 mars, samt suppleant, samt två representanter till klubbkontaktsträff dagen innan.
§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet
§ 20 Övriga frågor
§21 Mötets avslutande

Möteshandlingar :

Dagordning Årsmöte VästraFrilansklubben SJF 2015

Budget 2015 final och Bokslut 2014

verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015 (pdf) Kommer

Motioner till FrilansRiks årsmöte Motion 1 och Motion 2

Tisdagen 24 mars är det årsmöte för Frilans Riks i Stockholm

I år får vi skicka 5 ledamöter till årsmötet, dessa väljs på vårt årsmöte den 24/2. Motioner till Frilans Riks tas också upp på vårt årsmöte. Alla är givetvis välkomna till FrilansRiks årsmötet, man måste inte vara invald ledamot.
Länk här till anmälan och information om årsmötet på SJF webb.