Vi diskuterar SJF:s framtid 4 april

Västra Frilansklubben inbjuder till diskussion om het framtidsfråga för SJF

Onsdag 4 april kl 17.00 hos Frilansarna, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Möt ombud som representerar Frilansarna på SJF:s kongress i april.
Till mötet kommer också Carl-Magnus Höglund, som sitter i SJF:s förbundsstyrelse och kan ge en bakgrund till förslaget om ändrade stadgar och ändrad inriktning.

Efter diskussionen kan alla hugade gå vidare till lämpligt ställe för After Work

Det här vill vi föra diskussion om:
Den 10–12 april är det dags för kongress i Svenska Journalistförbundet. En stor tilldragelse, då det har gått nästan fyra år sedan förra kongressen.

Vilka som ska få vara medlemmar i Svenska Journalistförbundet kommer att bli en av de stora frågorna på kongressen.
Bakgrunden är att SJF tappar medlemmar, och att det borde finnas fler som skulle kunna vara medlemmar men inte ser SJF som sitt förbund. Med de utgångspunkterna har förbundsstyrelsen lagt ett nytt förslag till stadgar, med syftet att fler ska känna sig välkomna i SJF.
Förändringarna kan sammanfattas i tre punkter:

−Kriterierna för medlemskap vidgas. Den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” vid svenska eller i Sverige verksamma medier ska kunna vara medlem. I dag står det att man ska ha ”i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter”. Förbundsstyrelsen förklarar ändringen med att ”Alltfler medlemmar arbetar inom gråzoner där traditionella journalistiska arbetsuppgifter blandas med andra arbetsuppgifter. För att kunna bibehålla sin organisatoriska styrka behöver förbundet anpassa sin verksamhet efter verkligheten. Förbundet har redan i dag i praktiken en mer liberal syn på begreppet ”journalistiskt arbete” än vad stadgarna måhända ger sken av. Förbundet organiserar redan uppdragsjournalister, journalister på kundtidningar, frilansar som blandar journalistiska uppdrag med annan verksamhet, anställda på produktionsbolag som arbetar både med journalistik och med annat redaktionellt material, och så vidare.”

−Den interna organisationen förändras. Distrikten ersätts av riksklubbar. Utöver detta öppnas för möjligheten att bilda intresseföreningar. Detta skulle förändra organisationen för oss frilansare, där vårt distrikt, dvs Frilans Riks är i högsta grad levande.

−Stadgarna blir enklare att läsa och innehåller färre regler.

På årsmötet i Frilans Riks i februari blev det en lång diskussion om förbundets framtida inriktning, bland annat grundad i en motion från Lars Soold från vår klubb, Västra Frilansklubben. Frågor ställdes om vad ”andra redaktionella uppgifter” innebär, och hur mycket vi öppnar för kommunikatörer och dem som enbart skriver content.
”Ska vi byta namn till Journalist- och PR-förbundet nu?” sade Lars Soold i debatten.
Förslaget om ny organisation av SJF påverkar frilansarna kanske mest av alla. I dag finns klubbar, som Västra Frilansklubben eller GP:s journalistklubb. Över klubbarna finns distrikten, i vårt fall Frilans Riks som är en levande organisation, och som spelar stor roll för landets frilansare. I andra fall är distrikten inte särskilt levande, så förbundsstyrelsen föreslår att den nivån tas bort och ersätts av riksklubbar, vilket innebär att Västra Frilansklubben degraderas till en sektion inom en klubb.

Som ni förstår är det viktiga framtidsfrågor som ska avgöras på kongressen 10–12 april.
Totalt ska 77 olika motioner hanteras i en mängd olika ämnen.

Därför vill vi bjuda in till ett möte där medlemmarna i Västra Frilansklubben kan träffa frilansombud från väst och berätta vad ni tycker.
Det är trots allt medlemmarnas synpunkter som ombuden ska föra fram.
Hela stadgeförslaget och all övrig information om kongressen kan du hitta här.

Meddela gärna att du kommer till träffen onsdag 4 april genom att skicka ett mail till caroline.widenheim@gmail.com

Många debatter på Frilans Riks årsmöte

Ombud Frilans Riks

Frilans Riks årsmöte i februari blev en värdemätare på vilka ämnen frilansarna vill skicka vidare till kongressen.
Det blev en lång diskussion om Svenska Journalistförbundets framtida inriktning när Frilans Riks hade årsmöte i Stockholm 12 februari. Västras ombud Lars Soold hade skrivit en motion där han inte ville att stadgarna skulle ändras så att den som arbetar med ”journalistiska och/eller andra redaktionella arbetsuppgifter” ska kunna bli medlem.
”Att på allvar bjuda in en ny yrkesgrupp kräver dubbla värdegrunder, och därmed dubbla etiska riktlinjer. Och vad ska vi heta, Journalist- och PR-förbundet?” sade Lars Soold i debatten. Det slutade med att motionen avslogs, men Västra Frilansklubben tänker fortsätta diskutera framtidsfrågorna inför kongressen i april. Mer om detta inom kort.

27 motioner
Totalt avhandlades 27 motioner, som täckte ett stort antal ämnen. Här är ett urval:
−Behovet av en kompetens på SJF-kansliet som kan frilansfrågor.
−En motion från Västra om att utreda hur frilansar kan få bättre möjligheter till arvode för att arbeta fackligt. Motionen gick igenom och skickas nu vidare till SJF:s kongress.
−En motion underskriven av flera medlemmar i Västra om en ny form av medlemskap för nyanlända, på samma villkor som för studerande och pensionärer. Motionen gick igenom med lite ändringar av texten.
−En motion från Lasse Edfast, Västra, om att utreda hur frilansare kan få tillgång till låsta artiklar gick också igenom, med beslutet att Lasse själv får utreda detta.

Ny styrelse
En ny styrelse valdes i Frilans Riks, som omfattar Sveriges alla SJF-anslutna frilansare samt även Medietextarna, totalt 1 170 medlemmar.
Ordförande är Gert Lundstedt, Mälardalen.
Ledamöter är Göran Schüsseleder, vice ordförande, Hasse Hedström, kassör, Henrik Simonsen, sekreterare, Agnes Arpi, Aminata Grut, Leonarda Arcidiacono och Lasse Edfast.
Agnes och Lasse är hemmahörande i Göteborg och hör till Västra Frilansklubben.
Suppleanter är Kämsby och Katarina Bjärvall.

På årsmötet antogs också ett uttalande där Lärarförbundet uppmanades att dra tillbaka planerna på att underminera den redaktionella integriteten i förbundets tidningar.
Dessutom lämnades information om Nordic Freelance, ett möte för frilansar i hela Norden som arrangeras i Malmö 15-16 september.

Västra Frilansklubben representerades på årsmötet av Maria Hansson Trens, Lars Soold, Lasse Edfast, Petter Trens och Anna Nyberg.
Klubbträff
Dagen därpå var det en träff för ombud från de nio olika frilansklubbarna. Där presenterade Servicebolaget sin verksamhet och Victoria da Silva från Servicebolaget berättade att de kommer att hålla ABC-kurser för nyblivna frilansare. Hon höjde också ett varningens finger för egenanställningsföretag, som är vanligt bland nya frilansar. Skatteverket är skeptiskt till detta, och denna form innebär bland annat att du inte kan göra större inköp. Det kan också leda till att man nekas a-kassa, eftersom det inte är möjligt att kombinera egenföretagande med a-kassa.
Klubbarna tipsade också varandra om olika aktiviteter och vad de håller på med:
−Syd har haft workshop om att söka stipendier, med exempel på lyckade stipendieansökningar. De tog hjälp av Justus Bennet, jurist på SJF, som hanterar stipendieansökningar.
-Medietexterna vill utarbeta en branschstandard för undertextning, vilket Norge har. De planerar också en kampanj, #kollatexten, där de vill få in exempel på bra och dåliga undertexter.
−Klubben i Östergötland har arrangerat hälsopromenader, och foto-workshop.
−Mälardalen har bland mycket annat haft inspirationsfrukost med frilansare som berättade om reportageresor, fotokurser och planerade nu en frilans-Kick off. De har också ett samarbete med Svenska kyrkan angående bland annat flyktingfrågor och flyktingjournalistik.
−Västra berättade förstås om vår Frilansdag.

Ny styrelse efter årsmötet

Styrelsen i Västra Frilansklubben, SJF, 2018

Ordförande
Caroline Widenheim

Ledamöter
Maria Hansson Trens
Carina Haglind Ahnstedt
Karwan Faraj
Anna Nyberg
Petter Trens
Kerstin Parker
Gustav Pålsson

Vi hade rekordtidigt årsmöte i år. Redan 18 januari samlades 15 medlemmar på Litteraturhuset i Göteborg för att gå igenom förra årets verksamhet och blicka framåt.

Kort från 2017 års verksamhet:
−Klubben hade 249 medlemmar den 31 december 2017.
−Vi har haft intäkter på 116 000 kronor och utgifter på 110 000 kronor. Största utgifterna var i samband med Frilansdagen i oktober, då ett 60-tal kom för att lyssna på olika föredrag.
−Under 2017 avslutades integrationsprojektet Spår In med ett seminarium. Arbetet med matchningar mellan nyanlända och etablerade journalister fortsätter.
−Klubben har också genomfört två after work samt ett besök på genrepet av Tidningshuset som Gud glömde, om Stampenkrisen.

Ny styrelse i Västra Frilansklubben valdes. På årsmötet valdes Fredrik Moback och Caroline Widenheim till delat ordförandeskap, men kort efter årsmötet meddelade Fredrik att han av personliga skäl ville lämna uppdraget. Caroline fortsätter därför som ensam ordförande.

Flera motioner till Frilans riks årsmöte antogs på Västra Frilansklubbens årsmöte. Mer om dessa i rapportering från det årsmötet.

Slutligen avtackades avgående styrelseledamöterna Ulla M Andersson, Soledad Cartagena, Nora Lorek, Olav Fumarola Unsgaard samt inte minst Carl-Magnus Höglund som varit ordförande och suttit i styrelsen i sju år.

/Anna Nyberg

 

 

 

Årsmöte

Torsdag 18 januari kl 18 på Göteborgs litteraturhus

Var: Lagerhuset, Heurlins plats 1

OSA 180116 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.

Efteråt bjuder klubben på middag på Restaurang Maharani, 1:a Långgatan.

Årsmötet hålls i år redan i januari. Detta för att Frilans riks årsmöte är tidigarelagt pga Journalistkongressen 2018.

Möteshandlingar kommer finnas på Västra frilansklubbens hemsida senast 1 vecka före mötet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 13 februari, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse 2017_KLAR

Verksamhetsplan 2018_KLAR

Resultat_Västra 2017

Resultat_Spår In 2017

Budget 2018

FRILANSDAGEN * 24 OKTOBER 2017 * PUSTERVIK

Tema: Slå mynt av ditt intresse!

.sjf-fix

 

 

 

 

Utgå från det du är bäst på och hitta era sätt att finanseriera dina projekt: artiklar, bloggar, böcker, utställningar, föreläsningar, kurser, redaktörskap, med mera.

När? Tisdagen den 24 oktober, från kl 13 och fram till sent på kvällen

Var? Pustervik (Järntorgsgatan 12, Göteborg)

Program:

13.00 Välkomna till Frilansdagen

Seminarier
13.15 – 14.00 Modeslavar: Den globala jakten på billigare kläder
Frilansjournalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom har skrivit reportageboken Modeslavar. Den blottlägger klädindustrins baksidor. Moa Kärnstrand berättar om processen från de första resorna till Asien till utgiven bok, och vad det har betytt för hennes yrkesliv som frilans.
Modeslavar vann Guldspaden 2016 och Natur och Kulturs Debattbokspris 2017

14.15 – 15.00 Åsa Sjöström: Dokumentärfotograf
Frilansfotografen Åsa Sjöström är erfaldigt prisbelönad och aktuell med den kommande utställningen Silent land på Fotogra ska i Stockholm. Hon föreläser om att nanseriera fotoprojekt, etiska dilemman i dokumentärfotogra och hur man ska tänka kring att bygga ett personligt varumärke.

15.00 – 15.15 Pension och försäkringar
PP Pension och Gefvert informerar om sina lösningar för pensionsparande och sjukförsäkringar respektive företagsförsäkringar. De har båda, i samverkan med Journalistförbundet, tagit fram specialanpassade paket för egenföretagare inom media.

15.15 – 15.45 Fika och mingel

15.45 – 16.30 Panelsamtal: Slå mynt av ditt intresse!
Ett sätt att lyckas som frilans är att utgå från det man är bäst på och/eller är mest intresserad av. Ett samtal mellan Annica Carlsson Bergdahl, Karin Fingal och Niklas Aronsson. Samtalsledare är Helena Gierrta, chefredaktör på Journalisten.
Annica Carlsson Bergdahl är journalist och socionom och har skapat utställningar med socialt fokus: ”Hembygd” om ungdomar runt om i Sverige, ”Äggen är slut” om klimakteriet och ”Årsrika” om äldre.
Karin Fingal har ett starkt intresse för friluftsliv. Hon har skapat konceptet Det vilda Göteborg, som resulterat i en guidebok för föräldrar (2016) och kurser om friluftsliv i Göteborgstrakten.
Niklas Aronsson är journalist och författare med ett brinnande naturintresse. Efter många års frilansande är han numera redaktör för SOF BirdLifes medlemstidning Vår Fågelvärld.

utlandskorrar-fix

 

 

 

 

 

16:45-17:30 Afrah Nasser: Från Yemen till Göteborg
Under den arabiska våren år 2011 började Afrah Nasser, då journalist på Yemen Observer, att blogga om den politiska situationen. Bloggen uppmärksammades över hela världen och när situationen blev ohållbar sökte Afrah Nasser politisk asyl. Nu bor hon i Göteborg, och fortsätter att blogga och skriva för internationell media om situationen i Yemen.
För sitt arbete har Afrah Nasser belönats med Dawit Isaak-priset, International Free Press Award och Eldh-Ekblads fredspris (delast ut av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen).
Debatt

18.15 Publicistklubben arrangerar debattkväll.

Ämne och deltagare meddelas senare.

Anmälan Det är fritt inträde. Men anmäl er till frilansdagen@gmail.com


Info Håll koll på www.vastrafrilansklubben.se eller vår Facebookgrupp för senaste info.

Mat Det finns kafé och restaurang i byggnaden, på kvällen är baren öppen.

Arrangör Västra Frilansklubben.
Medarrangörer PFK (Pressfotografernas klubb), Publistklubbens västra krets, Frilans Riks, Journalistförbundet, PP Pension, Gefvert Försäkringsmäklare, Journalisternas a-kassa och Journalisten.

Foto: Anna Nyberg. Bilder från Frilansdagen 2017.

EFTERLYSNING!

Är du journalist eller fotograf och nyanländ? Vill du träffa kollegor som är yrkesverksamma i Sverige?
Västra Frilansklubben arbetar i ett projekt tillsammans med bl a Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen Kultur där vi matchar yrkesverksamma journalister och fotografer i Göteborg med nyanlända journalister och fotografer.

Vill du träffa svenska journalister?

Hör av dig till oss och berätta vem du är, vad du gör just nu och vilka språk du talar. Du kan skriva på svenska eller engelska. Skriv också vilket område du är mest intresserad av: tidning, radio, tv eller web. Kravet är att du har arbetet som journalist eller fotograf, eller har utbildat dig inom journalistik eller bild, i ditt hemland.

Vill du vara mentor?

Jobbar du som fotograf eller journalist i Västsverige? Som frilans eller anställd? Vill du berätta om ditt arbete och samtidigt vara en länk in i det svenska samhället? Hör av dig till oss och beskriv kort ditt arbetsliv och dina intressen så matchar vi dig med en nyanländ journalist eller fotograf.

Hur går det till?

Vi gör en matchning efter intressen och arbetssituation. Vi tänker att du som är yrkesverksam tar initiativ till de första träffarna och att ni har fem träffar som riktmärke. Hur ni sedan fortsätter kontakten är upp till er.

Kontakta Olav på mail: olav.unsgaard@gmail.com

Newly arrived? Journalist or photographer? Seminar and mingle.

Spår in_bild

 

 

 

 

 

Listen to journalists and a photographer with different backgrounds about their experiences from working in Sweden. The lecture is held in english.

Datum: 4 maj

Tid: 18.00-20.00

Plats: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1, 41301 Göteborg

 

KHALED ALESMAEL

Former researcher ”Uppdrag Granskning”. Now freelance journalist. Has previously worked in Syria, Egypt and Turkey.

NORA LOREK

German born photographer working for GT/Expressen. Winner of several awards, amongst other for pictures from a refugeecamp in France.

ALI ALABDALLAH

Journalist, previously working in Syria and founder of a network for immigrated journalists in Sweden.

Sandwiches and beverages will be served.
If you need an interpreter, please let us know via mail olav.unsgaard@gmail.com before the 25th April.

WELCOME!
Organized by: Frilans Väst, Swedish Labour Union for Journalists, with support from Western Region of Sweden.
Partners: Kultur i Väst, Projekt Kontur

Ekonomi, Stampen och Frilansdag på årsmötet

Årsmöte SJF fix

Årsmötet i Västra Frilansklubben den 9 mars innebar en tillbakablick på ett aktivt år, men också ett år där utgifterna blev större än beräknat.

Turerna kring Stampen har krävt både tid och engagemang för styrelsen i Västra Frilansklubben under 2016. I verksamhetsberättelsen redovisades hur framför allt ordförande Carl-Magnus Höglund har lagt mycket tid på att följa processen och hålla kontakt med drabbade medlemmar.
I samband med en marsch till tingsrätten i våras hade Carl-Magnus med sig en GP där han kryssat över allt frilansmaterial. Han har också skrivit en debattartikel, hjälpt olika medier hitta berörda, fört många samtal med frilansare, och deltagit i ett samtal om Stampen i Sveriges Radio P4. Före förhandlingarna i tingsrätten ordnade klubben också ett möte på Litteraturhuset.

Klubbens andra stora fokus var Frilansdagen som lockade uppskattningsvis ett hundratal journalister, fotografer och studenter i oktober.

Styrelsen har under året lagt fler arbetstimmar på Stampen och Frilansdagen än vad som fanns utrymme för i budgeten, och det ledde till att året slutade med ett minus på 16 000 kronor. Eftersom det funnits pengar kvar i kassan sedan tidigare år är det ingen kris, men styrelsen föreslog ändå att det införs åtta timmars karens innan styrelseledamöterna får ut arvode för sina arbetade timmar.

Årsmötet diskuterade olika alternativ innan beslut fattades enligt styrelsens förslag.

Carl-Magnus Höglund omvaldes till ordförande ännu ett år. Det blev också omval av styrelseledamöterna Carina Haglind Ahnstedt, Olav Fumarola Unsgaard, Ulla M Andersson och Anna Nyberg.
Marie Branner och Helle Lyrstrand Larssen kandiderade inte för omval. Soledad Cartagena och Nora Lorek blev nyvalda i styrelsen.
Lars Soold valdes till revisor med Malin Wåhlstedt som revisorssuppleant.
Lasse Edfast och Petter Trens valdes att utgöra valberedning.

Under 2017 fortsätter arbetet med Spår in, ett projekt med fokus på nyanlända journalister och fotografer som klubben har fått bidrag till från Västra Götalandsregionen.

Årsmötet diskuterade också upplägget på Frilansdagen och olika förslag lades, bland annat om att göra programmet luftigare och att göra någon programpunkt mer allmän, med möjlighet att söka bidrag från andra håll än vad som skett hittills.

Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften till klubben förblir oförändrad, 22 kronor per medlem och månad.

Mötesordförande Lis Hellström Sveningson ledde förhandlingarna med säker hand och efter avslutat möte bjöd klubben på mat på restaurang Krakow.

Text & bild: Anna Nyberg

Årsmöte Torsdag 9 mars

Kallelse och dagordning Årsmöte
Västra frilansklubben inom Svenska Journalistförbundet

Ordförandeklubba

 

 

 

 

 

Årsmöte

Torsdag 9 mars kl 18 i Frilansarnas lokal
Var: Frilansarnas kontor på Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg
OSA 170306 till: frilansdagen@gmail.com klockan 18-20.
Efteråt bjuder klubben på middag på resturang Krakow.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Styrelsens bokslut

§ 7 Revisorns berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordföranden och styrelse

§ 10 Val av firmatecknare

§ 11 Styrelsens arvodering

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13 Val av valberedning

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan

§ 15 Styrelsens förslag till budget

§ 16 Fastställande av medlemsavgift

§ 17 Eventuellt inkomna motioner för årsmötet

§ 18 Val av 5 ombud till Frilans Riks årsmöte 1 april, samt suppleanter

§ 19 Motioner för Frilans Riks årsmötet

§ 20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Västra_Budget 2017 Västra_Ek redovisning 2016 Västra_verksamhetsberättelse2016 Västra_verksamhetsplan 2017

Nakna sanningar och handfasta tips på Frilansdagen

För andra året i rad arrangerades Frilansdagen i Göteborg. Ett hundratal aktiva och blivande journalister fick inspiration och nyttiga råd under dagen.

sjf-fix

 

Frilansdagen ägde rum på Pustervik vid Järntorget den 18 oktober och inleddes med att utlandsfrilansarna Terje Carlsson och Josephine Freje berättade om sina erfarenheter i ett samtal med Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten.

utlandskorrar-fix
Josephine Freje skrev en c-uppsats om svenska mediers förhållningssätt till utrikesjournalistik, men det redaktörerna sa då, att de var öppna för utrikestexter även om det inte fanns svenskar inblandade, visade sig stämma dåligt med verkligheten.
”Är det svenskar inblandade?” är ofta första frågan när Josephine vill sälja in texter från bland annat Afrika.

Samtalet kom också att handla om utrikeskorrarnas etiska förhållningssätt, och om det är människorna eller rubrikerna som räknas.
–Min måttstock är om jag kan åka tillbaka till samma ställe och fortfarande se dem jag gjort reportage om i ögonen, sade Terje Carlsson, som frilansat mycket i Israel och Palestina.

Teknikjournalisten Eva Wieselgren tipsade om teknik som gör vardagen lättare. Hon rekommenderade extra batterier till mobilen och  långa kablar så att man slipper sitta på golvet vid rummets enda vägguttag. Dessutom presenterade hon  användbara appar till mobilen, alternativa programvaror som kan ersätta Officepaketet och olika redigeringsprogram för film.

 

eva-wieselgren-fix

Frilansfotografen Magnus Sundberg höll ett seminarium om bilden och berättandet. Tillsammans med Jenny Morelli, chefredaktör på Fotografisk Tidskrift, höll han också ett miniseminarium om att frilansa som fotograf.

magnus-o-bild-fix
Andra miniseminarier handlade om hur man kommer igång som frilans, något som lockade många studenter från JMG, och hur man kan sälja in en bokidé. Olav Fumarola Unsgaard, redaktör på Leopard Förlag, ledde det samtalet.

Dagen avslutades med att Gellert Tamas gav inblickar i det berättande reportaget. Han är författare till flera böcker, och han hade samma dag sett sin nya bok, ”Det nya hatet” plockas upp på bokhandelsdiskarna.

gellert-fix
Tamas använde egna och andras texter för att visa hur olika stilgrepp kan öka intensiteten och skapa dramaturgi i en text. Ett sätt är att återge en scen eller en dialog ur verkligheten i stället för att stapla adjektiv på varandra för att beskriva en person eller en händelse.

Text och bild: Anna Nyberg